$
$
Km
Km
Mitsubishi Venta    4900 $ Santa Cruz 27-11
Mitsubishi Venta    4800 $ Cochabamba 16-11
Mitsubishi Venta    8 $ Tarija 09-06
Mitsubishi Venta    5800 $ La Paz 25-10
Mitsubishi Venta    7600 $ Cochabamba 07-06
Mitsubishi Venta    6800 $ La Paz 14-05
Mitsubishi Venta    5600 $ La Paz 30-12
Mitsubishi Venta    9500 $ La Paz 30-04